don't cream!

By Helgard Haug / Daniel Wetzel

Acropolis Tourist Guide Miranda Skiniti on tourism as theatre.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

From: Helgard Haug / Daniel Wetzel

Production: Helgard Haug, Daniel Wetzel, Goethe Institut Athen

Play: Athen, Fournos, 27. Sept. 2002