Materialbox

Vùng Biên Giói

của Rimini Protokoll

Home

previous
deczvn

Seite empfehlen

 

Trang web này được viết bằng tiếng Đức, tiếng Tiệp và tiếng Việt mong đến được rộng rãi các tầng lớp khán giả và những cộng đồng đặc biệt mà đề án này đã được hình thành và phát triển từ đó. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những bài đóng góp và sau khi kiểm tra ban biên tập sẽ đăng lên trang web này.

Chúng tôi rất vui mừng sẽ tiếp tục nhận được nhiều bài mới, đánh giá và bình luận phong phú!


Bạn hãy gửi bài đến: vung-bien-gioi@rimini-protokoll.de