Materiály o

Vùng Biên Giói

od Rimini Protokoll

Home

previous
deczvn

Zipp – česko-německé kulturní projekty
2007 - 2010

Zipp - česko-německé kulturní projekty jsou iniciativou německé Spolkové kulturní nadace, která již potřetí podporuje bilaterální kulturní výměnu mezi Německem a zeměmi střední a východní Evropy. Zipp se soustřeďuje na vybraná témata a otázky, které jsou v obou zemích společensky relevantní, jako je dědictví demokratických hnutí, zacházení s historickými traumaty, zkušenost ekonomických transformačních procesů po roce 1989 nebo budoucnost našich měst. Při kooperačních projektech se pod střechou Zippu setkávají umělci, pracovníci v kultuře a vědci a společně vytvářejí produkce v oblastech divadla, filmu, rádia, architektury, výtvarného umění a soudobých dějin. Po obsahové stránce se Zipp soustřeďuje na čtyři následující tematické okruhy:


Světy života

V naší globalizované přítomnosti působí světy života sousedících států vždy určitým způsobem na jejich vzájemné vztahy. Vztahy Čechů a Němců jsou tak spoluutvářeny celosvětově významnými tématy jako je ekonomika, turismus či migrace, které je vždy třeba chápat přes národní hranice, v mezinárodním kontextu. O to podrobněji se Zipp zaměřil na konkrétní životní podmínky lidí na té i oné straně hranice a podpořil tři projekty různých uměleckých formátů:

Co se nachází mezi Prahou a Drážďany, ptají se ve své produkci Vung bien gioi divadelníci z kolektivu Rimini Protokoll (Helgard Haug / Daniel Wetzel)? Vietnam. Je to hraniční oblast jedné generační zkušenosti: Vietnamci, kteří kdysi přišli z asijské bratrské země do ČSSR a NDR jako smluvní dělníci a učni, jsou dnes jak v Drážďanech, tak v Praze největší skupinou přistěhovalců. Zatímco na vietnamských tržištích se ještě mluví lámanou češtinou a němčinou, děti této generace dělníků mají již mnohem ambicióznější životní cíle: studují, cestují, ovládají jazyky a krmí internetové vyhledávače otázkami svého postavení, své vlasti a své příslušnosti. Představení má na tuto sezónu na programu Státní činohra Drážďany. V dokumentárním filmovém projektu Breathless se čeští a němečtí filmaři velmi rozdílnými způsoby vyrovnávali s každodenním zrychlováním našeho života. Vznikla pětice dokumentárních filmů, které jsou k vidění v německých kinech a účastní se mezinárodních filmových dokumentárních festivalů. V létě 2010 filmy vyjdou na DVD (RealFiction Filmverleih). Pro rozhlasový projekt rádio d-cz produkovaly rozhlasové stanice v Německu a v České republice pět rozhlasových prací od autorů rozhlasových her, umělců a skladatelů, kteří s nadšením pro experiment zachytili individuální a kolektivní zkušenosti v obou sousedních zemích a přenesli je do zvukové roviny. V únoru-březnu 2010 se mohli návštěvníci výstavy Sounds. Rádio - umění - nová hudba v Neuer Berliner Kunstverein zaposlouchat jak do těchto her, tak i do dalších nahrávek a ukázek radioartu z 80 let historie rozhlasu a zažít toto médium v prostoru.

Utopie moderny : Zlín

Moravské město Zlín představuje vzorový příklad moderny. Bylo vystavěno ve dvacátých a třicátých letech 20. století a orientuje se na příkladu funkcionalistického města Le Corbusiera, Howardova zahradního města a Garnierova Cité Industrielle. Jakožto skutečně postavená urbanistická utopie je Zlín v dějinách evropské industriální architektury jedinečným příkladem městské zástavby, neodmyslitelně spojený se zlínskou firmou Baťa, tehdy jedním z největších světových výrobců obuvi. Mezinárodní sympózium, které se uskutečnilo na od 19.-23. května 2009 ve Zlíně a v Praze, se poprvé zaměřilo na analýzu souvislostí mezi ekonomickými, sociálními, biografickými a architektonickými aspekty tohoto utopického městského projektu. Antologii vycházející z výsledků sympozia vydalo na podzim 2009 nakladatelství Jovis. Výstava Zlín - vzorové město moderny proběhla od listopadu 2009 do února 2010 v Muzeu architektury TU Mnichov v Pinakotéce moderního umění.


1968|1989

O letopočtech 1968/1989 nelze přemýšlet izolovaně. Daleko zajímavější se hříčka s čísly stává v okamžiku, kdy následuje třetí krok a přidáme ještě letopočet 2008 resp. 2009. Jubilejní roky 2008 a 2009 soustředily na události let '68 a '89 obrovskou pozornost. Přitom nebylo srovnání mezi Východem a Západem bezproblémové. Jak zjistil již Rudi Dutschke při své návštěvě Prahy koncem šedesátých let, revolta se sice konala souběžně, měla však zcela odlišná ideologická východiska. Po tom, jaký byl vývoj po pádu Železné opony, které sny se splnily a které byly zrazeny, pátrali společně historici, divadelníci a umělci v projektu Zippu 68/89 - Divadlo.Doba.Dějiny. Výsledky prezentovali různými uměleckými a vědeckými formáty: proběhlo pět tematických večerů v Berlíně, Hamburku, Praze, Brně a Žilině, vzniklo šest divadelních produkcí, konala se mezinárodní konference a kolektiv autorů vydal čtyři česko-německé projektové publikace, které koncem roku 2009 souborně vyšly pod názvem Transit 68/89 v nakladatelství Metropol v Berlíně.

Kafka

Za jeden z ideových předpokladů společenských změn v Československu, které vyvrcholily roku 1968 v Pražském jaru, je pokládána kafkovská konference v Liblicích roku 1963. 125. výročí narození Franze Kafky představuje příležitost se k době mezi těmito dvěma daty opět vrátit. Konference nazvaná Kafka a moc. 1963 - 1968 - 2008 se konala v říjnu 2008 v Liblicích a představila různorodé pohledy literárních vědců, historiků a filosofů a očitých svědků na tehdejší události a uvedla je do souvislostí. Kromě toho podpořil Zipp vědeckou práci germanistů Rolanda Reuße a Petera Staengleho na přípravě historicko-kritického vydání Kafkova díla (Franz Kafka-Ausgabe FKA), jež má obsáhnout 30 svazků a vychází v nakladatelství Stroemfeld.

Zipp - česko-německé kulturní projekty jsou iniciativou německé Spolkové kulturní nadace a projektem relations e.V. Více informací o všech projektech Zippu naleznete na www.projekt-zipp.de/cz/zipp/